ប្រវត្តិសាស្ត្រ

Runkai Garment(Zhongshan) Co., Ltd. បានបង្កើតឡើងក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ 2015 (ដើម Zhongshan RunYan Clothing Co., Ltd.

车缝车间 (3)
២០២២

ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2011 បន្ទាប់មកប្តូរឈ្មោះទៅជា Runkai នៅខែឧសភា ឆ្នាំ 2015។